Достъп до обществена информация

съгласно Закона за достъп до обществена информация

 

 

  • Няма постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2019г.
  • Няма постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2018г.
  • Няма постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2017г.
  • Няма постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2016г.
  • Няма постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2015г.
  • Дейността, структурата, функциите и правоприемството на ССВ ЕАД с ЕИК 205701046 са описани и публично достъпни в ресурсите на Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерсто на правосъдието.
  • Информация по чл. 15 (1), т. 1 и 5 от ЗДОИ съгласно Устава на ССВ ЕАД може да намерите тук.
  • Информация по чл. 15 (1) т.6 от ЗДОИ може да намерите тук.
  • ССВ ЕАД е търговец по смсисъла на Търговския закон, не е административна структура и не предлага административни услуги на граждани, не поддържа информационни масиви със свободен достъп, не издава нормативни и общи административни актове, не получава бюджетни средства и не е възложител по ЗОП.
  • Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация се осъществяна: на физически адрес в гр. София, п.к. 1853, кв. Челопечене, Централно управление на ССВ ЕАД; на електронен адрес office@dpssv.com; на тел. 02 994 5449; от 9 ч. до 16ч. всеки работен ден; звено деловодство.
 

Нагоре »
© 2005-2021 ССВ