Достъп до обществена информация
съгласно Закона за достъп до обществена информация

 

  • Няма постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2018г.
  • Няма постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2017г.
  • Няма постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2016г.
  • Няма постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2015г.
  • Дейността, структурата и функциите на ДП ССВ са описани в Закона за неговото създване (ДВ, бр. 57, 2000г.) и Правилника за неговата структура и дейност (ДВ, бр. 87, 2000г.) като включват и всички норманивно определени за държавните предприятия дейности, вкл. такива по Закона за обществените поръчки, когато се разходват бюджетни средства.
  • Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация се осъществяна: на физически адрес в гр. София, п.к. 1853, кв. Челопечене, Главно управление на ДП "Съобщително строителство и възстановяване"; на електронен адрес office@dpssv.com; на тел. 02 994 5449; от 9 ч. до 16ч. всеки работен ден, звено деловодство.

 

 


Нагоре »
© 2005-2019 ССВ