Тръжни процедури :

Актуални, 2022:

1. Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за обекти на ССВ ЕАД  (откр. на 14.03.2022 г.)

2.  Избор на Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)   (откр. на 19.04.2022 г.)

3.  Избор на изпълнител за предоставяне на кредит - овърдрафт по разплащателна сметка с лимит за ползване 500 000 (петстотин хиляди) лева на "Съобщително строителство и възстановяване" ЕАД  (откр. на 28.04.2022 г.)

4.  Избор на изпълнител за предоставяне на кредит - овърдрафт по разплащателна сметка с лимит за ползване 500 000 (петстотин хиляди) лева на "Съобщително строителство и възстановяване" ЕАД -удължаване на срока (откр. на 12.05.2022 г.)

Приключили, 2021:

1. Доставка на кабели и проводници (откр. на 19.01.2021г.)

2. Доставка на оптичен кабел (ОК) с 96 влакна – хибриден 1x12G.655+7x12G.652 (откр. на 26.01.2021г.)

3. Конкурс за избор на застрахователни компании за сключване на застраховки "Гражданска отговорност и "Автокаско" (откр. на 02.04.2021г.)

4. Доставка на два броя TEMPEST телекомуникационни шкафа  (откр. на 28.06.2021г.)

5. Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) (откр. на 28.06.2021г.)

6. Доставка на два броя TEMPEST телекомуникационни шкафа - удължаване на срока  (откр. на 15.07.2021г.)

7. Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на ССВ ЕАД (откр. на 26.07.2021г.)

8.Доставка на два броя TEMPEST телекомуникационни шкафа  (откр. на 05.08.2021г.)

9.Доставка на оборудване за безжична мрежа  (откр. на 03.09.2021г.)

10. Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за обекти на ССВ ЕАД  (откр. на 10.09.2021г.)

11. Доставка на телекомуникационни за изграждане на система "Студен коридор" (откр. на 21.09.2021г.)

12.Доставка на оборудване за VoIP комуникация (откр. на 21.09.2021г.)

13.Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на ССВ ЕАД за 2021 г. (откр. на 01.11.2021г.)

14.Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ССВ ЕАД (откр. на 01.11.2021г.)

15.Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ССВ ЕАД- удължаване на срока (откр. на 17.11.2021г.)

16.Избор на застрахователни компании за сключване на застраховки "Гражданска отговорност"+"Групови места в превозните средства", "Автокаско", "Щети имущество" (строителни машини и оборудване и електронно оборудване) и "Щети на сгради от пожар, кражба, вандализъм, грабеж", задължителна застраховка "Трудова злополука" и застраховка "Злополука" (комбинирана) за 2022 г." (откр. на 23.11.2021г.)

17.Избор на застрахователни компании за сключване на застраховки "Гражданска отговорност"+"Групови места в превозните средства", "Автокаско", "Щети умущество" (строителни машини и оборудване и електронно оборудване) и "Щети на сгради от пожар, кражба, вандализъм, грабеж", задължителна застраховка "Трудова злополука" и застраховка "Злополука" (комбинирана) за 2022 г.-удължаване на срока (откр. на 07.12.2021г.)

Приключили, 2020: 

1. Избор на доставчик на финансови услуги (откр. на 15.06.2020г.)

2. Избор на доставчик на силов брониран кабел с медни жила СВБТ 3х120+70 кв.мм (откр. на 08.09.2020г.)

3. Доставка на машина за хоризонтален сондаж тип Къртица (откр. на 05.10.2020г.)

4. Конкурс за избор на застрахователни компании за сключване на застраховки “Гражданска отговорност” + “Групова на местата в превозните средства”, “Автокаско”, “Щети имущество” (строителни машини и оборудване, и електронно оборудване) и “Щети на сгради от пожар, кражба, вандализъм, грабеж” за 2021 г. (откр. на 30.11.2020г.)

5. Конкурс за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на ССВ ЕАД за 2020 г. (откр. на 30.11.2020г.)

2018:

1. Продажба на недвижим имот съгласно Решение № РТ-51/19.09.2018г.

2. Продажба на недвижим имот съгласно Решение № РТ-42/24.08.2018г.

3. Продажба на недвижим имот съгласно Решение № РТ-43/24.08.2018г.

публикувано на 31.08.2018г.

2017г.


Нагоре »
© 2005-2021 ССВ