История на предприятието :

Предприятието е правоприемник на Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения и е преобразувано със Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (ДВ, бр. 57/2000 г), с който се закриват Войските на КПД и се образува Държавно предприятие “Съобщително строителство и възстановяване”.

Основният предмет на дейност на предприятието, съгласно чл.5, ал.1 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, е:

1. Строителство, ремонт и възстановяване на далекосъобщителни мрежи и фиксирани телефонни мрежи;

2. Проектантска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност;

3. Производство и търговия със строителни материали, конструкции, изделия и съоръжения.

Предприятието осъществява и други дейности, които подпомагат, съпътствуват или допълват основния му предмет на дейност и не са забранени със закон. Основните публични задачи на предприятието, съгласно чл.5, ал.2 от Закона за преобразуване на строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия са: 1. поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план; 2. поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния, регионалните, областните и общинските планове за управление на кризи; изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната. Задачите на предприятието по ал.1 се уточняват и възлагат от компетентните органи в Министерството на отбраната и Държавната агенция за управление на кризи по установения за това ред в специалните нормативни актове.

Предприятието изпълнява и възлага обществени поръчки, включително свързани с отбраната и сигурността на страната, които са предмет на държавна тайна или тяхното изпълнение трябва да е придружено със специални мерки за сигурност, както и при преодоляване на последици от кризи, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

ДП "Съобщително строителство и възстановяване" има 35 годишен опит в съобщителното строителство и е построило със собствени сили хиляди километри подземни кабелни линии на територията на страната и особено в труднодостъпните райони: Странджа-Сакар, Ивайловград, проходите Троян-Кърнаре, Твърдица-Елена, Кабелна магистрала "Крумово-Брестовица", Двукабелни магистрали "Сливен-Сливен 2 - ОУП 130", "Плевен - Левски - Павликени", "Попгригорово - Ведрина - Смолница", "Плевен - Белене - Никопол", "Разград - Търговище", "Тополовград - Велико Търново", коаксиални кабелни магистрали "София - държавна граница със СФРЮ", ККМ "Русе - Разград", ККМ "Тракия -Стара Загора -Хасково", комутационни пунктове, както и редица комлексни обекти, състоящи се от подземно-кабелно слаботоково строителство, високочестотни уплътнителни системи и ел. захранване.

ДП "Съобщително строителство и възстановяване" е главен изпълнител и проектант на: "Оптична кабелна магистрала София - Ниш", "Оптичен кабел Телевизионна кула - Космическа станция - с. Плана", "ОК от АТЦ 45 до ЦАТЦ "Металург"; "Оптичен кабел Хасково - Гръцка граница направление /Орменион/". ДП "ССВ" е главен изпълнител и на следните обекти: "Оптични кабели в района на ЦАТЦ "Червен кръст", "ОК ПТС Център Бургас - К8и Възраждане", "ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАТЦ 68 • Д. ЕЗЕРОВО • Г. ЕЗЕРОВО • к-с М. РУДНИК, гр. БУРГАС", "ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НХК - кв. Д. ЕЗЕРОВО, гр. БУРГАС, ОКМ Елин Пелин - София 2 - Ботевград 2 - Ботевград, "ОК гр. Искър - гр. Червен Бряг", "ОКМ КС Кардам 2 -КС Провадия", "ОК Стара Загора - Раднево", ОК "Лясковец -Джулюница", "ОКМ КС "Провадия" - КС "Лозенец", "Оптичен кабел Козлодуй - Лом -Вълчедръм", както и много други обекти.

ДП "ССВ" е специализирано и за работа в градски условия, по отношение изграждане на СТМ /селищни телефонни мрежи/.

ДП "ССВ" има доказан опит в далекосъобщенията и кабелните телевизионни оператори. Разполага с потенциал и специализирана техника за всякакви ремонтно възстановителни дейности по изграждането, ремонта и поддръжката на инфраструктурни съобщителни обекти на територията на всички населени места. Издадени са СТМ в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас, Ямбол, Варна, Добрич, Русе, Велико Търново, Монтана, Лом, Смолян, Неделино, Хасково, Димитровград, Елхово и др.

ДП “ССВ” е единствената строителна организация специализирана и съоръжена за изваждане на отдавна положени кабели с медни проводници.

ДП "ССВ" разполага със собствени високо квалифицирани специалисти, изпълнителски състав и инженерно-строителна механизация като багери, булдозери, каналокопатели, автокранове, бетоносмесители, камиони - бордови, самосвали и влекачи, агрегати, компресори и аксесоари за тях за преминаване на пътища и ж.п. линии, измервателна апаратура и високотехнологична апаратура за изстрелване, монтаж и измерване на оптични кабелни линии, които са разположени в постоянните бази в градовете: София, Бургас, Сливен и Велико Търново.


Нагоре »
© 2005-2019 ДП ССВ